Info arrow BHP i Ochrona P.PO?
Oferta BHP

 

OBS?UGA STA?A tzw. Outsourcing

Ta oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, a w szczególno?ci dla firm, które nie maj? ustawowego obowi?zku zatrudnienia etatowej s?u?by bhp a maj?cych obowi?zek realizowania zada? z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy. W ?wietle znowelizowanej ustawy Kodeks pracy art. 23711 § 1, § 2 „…Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – mo?e powierzy? wykonywanie zada? s?u?by bhp specjalistom spoza zak?adu pacy. …”/. Proponujemy w pe?nym zakresie realizacj? zada? i obowi?zków s?u?by bhp w zak?adach pracy zgodnie z wymogami rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 02 wrze?nia 1997 roku w sprawie s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy /Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zmianami/, co stanowi bardzo wygodne i kompleksowe rozwi?zanie ustawowego obowi?zku pracodawców. Ponadto w ofercie otrzymujecie Pa?stwo realizacje zada? i obowi?zków wynikaj?cych z przepisów o ochronie przeciwpo?arowej w zak?adach pracy oraz organizacje i prowadzenie szkole?. Zapewniamy równie? bie??c? informacj? w zakresie aktualnie obowi?zuj?cych przepisów i norm, w tym dyrektyw Unii Europejskiej.

US?UGI

Informujemy, i? oprócz sta?ego nadzoru, KONSULTANT przyjmuje jednorazowe zlecenia na wykonanie wszystkich czynno?ci standardowo zawartych w ofercie, w tym:

 • Doradztwo z zakresu: bhp, ochrony ppo?., kadr, zarz?dzania sprawami personalnymi, prawa pracy, ochrony ?rodowiska naturalnego
 • Udzia? i prowadzenie post?powa? powypadkowych /sporz?dzanie pe?nej dokumentacji powypadkowej wymaganej przepisami prawa pracy/
 • Pomoc w realizacji: wyst?pie? i nakazów Pa?stwowej Inspekcji Pracy, decyzji Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzji Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy /ocena, dokumentacja/
 • Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których wyst?puj? czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe
 • Audytowanie stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy /raporty kwartalne, pó?roczne, roczne, problemowe/
 • Dobór ?rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • Zaopatrzenie firm w artyku?y bhp, ochrony ppo?. /znaki bezpiecze?stwa, znaki ochrony ppo?., znaki ewakuacyjne, apteczki pierwszej pomocy, ga?nice, hydranty, inne/
 • Opracowywanie instrukcji oraz procedur z zakresu bhp, ochrony ppo?.
 • Opracowywanie instrukcji: bezpiecze?stwa po?arowego i technologiczno-ruchowych dla obiektów.
 • Organizacja i prowadzenie szkole? /bhp, ochrona ppo?., pierwsza pomoc, kadry, ochrona ?rodowiska, inne/

Koszty wymienionych us?ug ustalamy indywidualnie z Zamawiaj?cym. Deklarujemy równie? negocjacyjny  sposób ustalania cen, terminów i form p?atno?ci.

Zapraszamy Pa?stwa do wspó?pracy.