Info arrow HACCP
HACCP

 

Maj?c na uwadze bezpiecze?stwo produktów, pracowników, klientów, a tak?e dobro swoich interesów i ch?? oferowania odbiorcom wyrobów o najwy?szej jako?ci, zak?ady zajmuj?ce si? obrotem lub produkcj? ?ywno?ci, musz? rozpocz?? wprowadzanie systemu  bezpiecze?stwa zdrowotnego ?ywno?ci, zwanego systemem HACCP.

HACCP, to skrót angielskiego zwrotu Hazard Analysis and Critical Control Point System,  co w polskim t?umaczeniu oznacza System Analizy Zagro?e? i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to system, który daje ogólne, racjonalne podej?cie do zapewnienia bezpiecze?stwa zdrowotnego ?ywno?ci w zak?adach produkcyjnych, a tak?e zak?adach zajmuj?cych si? dystrybucj? i obrotem ?ywno?ci?. System ten, opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagro?e? – biologicznych, chemicznych i fizycznych, które mog? pojawi? si? w jakimkolwiek momencie procesu produkowania i sk?adowania ?ywno?ci.

Polega on, przede wszystkim na zapobieganiu i samokontroli. Zak?ad sam decyduje, które czynno?ci ca?ego ?a?cucha produkcyjnego (równie? dystrybucji) powoduj? powstanie zagro?enia dla ?ywno?ci, oraz które z nich mog? by? skuteczne wyeliminowane.

 

Zgodnie z Rozporz?dzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny ?rodków spo?ywczych oraz z Ustaw? z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), wszystkie przedsi?biorstwa bran?y spo?ywczej maj? obowi?zek opracowywa?, wykonywa? i utrzymywa? sta?e procedury na podstawie zasad HACCP.

Wdra?anie systemu HACCP polega na post?powaniu wg ?ci?le okre?lonego schematu, polegaj?cego na realizowaniu kolejnych etapów, w których zawiera si? 7 podstawowych zasad. Etapami tymi s?:

1.       Zdefiniowanie zakresu stosowania systemu HACCP

2.       Utworzenie zespo?u HACCP

3.       Opisanie produktu wraz z okre?leniem przewidywanego sposobu wykorzystania produktu przez konsumenta

4.       Opracowanie schematu procesu technologicznego sprzeda?y (produkcji)

5.       Weryfikacja schematu procesu technologicznego

6.       Analiza i identyfikacja zagro?e? zwi?zana (zasada I)

7.       Okre?lenie Krytycznych Punktów Kontroli (zasada II)

8.       Okre?lenie celów i granic tolerancji dla ka?dego punktu krytycznego (zasada III)

9.       Opracowanie systemu monitorowania dla ka?dego punktu krytycznego (zasada IV)

10. Ustalenie dzia?a? koryguj?cych (zasada V)

11. Ustalenie procedury weryfikacji (zasada VI)

12. Prowadzenie dokumentacji i zapisów (zasada VII)

 

Potrzeba wdra?ania systemu HACCP wynika tak?e z ch?ci podniesienia standardów jako?ciowych i unikni?cia zatru? pokarmowych, oraz wi??e si? z naciskami administracyjnymi lub formalno-prawnymi. Wszystko to ma s?u?y? konsumentom, ale tak?e przedsi?biorcom, poprzez podniesienie jako?ci ich produktów, a tym samym minimalizacj? przypadków odpowiedzialno?ci za szkody, jakie mog? by? wyrz?dzone w skutek spo?ycia ?ywno?ci niespe?niaj?cej okre?lonych norm.

Firma Konsultant oferuje kompletn? pomoc przy wdra?aniu systemu HACCP, pocz?wszy od realizacji zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, a tak?e doradztwo i szkolenia pracowników, zwi?zane z w?a?ciwym utrzymywaniem higieny oraz bezpiecze?stwa zdrowotnego ?ywno?ci.