Info arrow Szkolenia
Oferta szkole?

T? ofert? O?rodek Szkoleniowy KONSULTANT kieruje do wszystkich podmiotów gospodarczych, firm, zak?adów pracy, na których ci??y ustawowy obowi?zek szkolenia za?ogi w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz tych, którzy pragn? posiada? wykwalifikowan? kadr? pracownicz?, stale podnosz?c? swoj? wiedz? i umiej?tno?ci zawodowe.

W ofercie o?rodka znajduje si? pe?en zakres obowi?zkowych szkole? wynikaj?cych z Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa  i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami), jak te? inne kursy zwi?zane z szeroko rozumianym bezpiecze?stwem oraz szkolenia bran?owe.

Wszystkie szkolenia organizowane s? w postaci wyk?adów autorskich oraz seminariów po??czonych  z warsztatami, podczas których uczestnicy zapoznaj? si? z rozwi?zywaniem problemów najcz??ciej dotykaj?cych ich sfery zawodowej. Podczas szkole? korzystamy z technik aktywizuj?cych oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych u?atwiaj?cych przyswajanie wiedzy /skrypty szkoleniowe, folie, filmy video, projektory multimedialne, manekiny do pokazów resuscytacji/.

O?rodek k?adzie szczególny nacisk na poziom i przygotowanie pedagogiczne wyk?adowców, w?ród których znajduj? si?: specjali?ci ds. BHP, oficerowie Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, pracownicy PIP, PIS, prawnicy, ratownicy medyczni, specjali?ci ds. oceny zagro?e? w ?rodowisku pracy.

Kursy odbywaj? si? w systemie zamkni?tym u Zamawiaj?cego lub w formie szkole? otwartych organizowanych w oparciu o zaplecze dydaktyczne o?rodka szkoleniowego Konsultant /np. szkolenia po??czone z pobytem w atrakcyjnych miejscowo?ciach turystycznych/.

O?rodek organizuje równie? szkolenia prowadzone metod? samokszta?cenia kierowanego.

Zaanga?owanie wyk?adowców i nowatorski sposób prowadzenia szkole? sprawiaj?, ?e organizowane przez o?rodek szkoleniowy KONSULTANT kursy i szkolenia obalaj? mit nudnego i nikomu niepotrzebnego szkolenia BHP.

 

W ZAKRESIE BEZPIECZE?STWA I HIGIENY PRACY PROPONUJEMY:SZKOLENIA WST?PNE:

 

Instrukta?e ogólne i stanowiskowe - przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynaj? prac?
w danym zak?adzie pracy.


SZKOLENIA OKRESOWE:

 

PRACODAWCÓW I OSOB KIERUJ?CYCH PRACOWNIKAMI

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kieruj?cych pracownikami – kurs przeznaczony dla pracodawców, w tym osób kieruj?cych przedsi?biorstwami pa?stwowymi, spó?kami, zak?adami prywatnymi, urz?dami, spó?dzielniami oraz innych osób kieruj?cych pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydzia?ów i innych komórek organizacyjnych).PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – kurs przeznaczony dla osób, które rozpoczynaj? prac? w danym zak?adzie pracy, b?d? s? zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

 

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH


Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wi??e si? z nara?eniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uci??liwe lub niebezpieczne
– kurs przeznaczony dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obs?udze monitorów ekranowych, a tak?e pracowników placówek s?u?by zdrowia, szkó? i innych placówek o?wiatowych, jednostek naukowo-badawczych.PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH IN?YNIERYJNO – TECHNICZNYCH

Szkolenie okresowe dla pracowników in?ynieryjno-technicznych – kurs przeznaczony dla pracowników in?ynieryjno – technicznych zak?adów pracy, w szczególno?ci projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.