Info arrow Kursy
Kursy

 

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

 

Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, szczególnie polecany dla osób odpowiedzialnych za apteczki pierwszej pomocy oraz zapewnienie sprawnego systemu ratownictwa w zak?adach pracy. Program kursu obejmuje cz??? teoretyczn? i praktyczn? z zastosowaniem manekinów do nauki resuscytacji oraz ogólnie dost?pnych ?rodków opatrunkowych.POST?POWANIE POWYPADKOWE W PRAKTYCE


Post?powanie powypadkowe w praktyce - kurs przeznaczony dla pracowników s?u?b BHP,
osób wykonuj?cych zadania tej s?u?by oraz pracowników dzia?ów kadr. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiej?tno?ci w zakresie prawid?owego prowadzenia post?powa? powypadkowych wraz z w?a?ciwym przygotowaniem pe?nej dokumentacji dla ZUS.METODYKA PROWADZENIA SZKOLE?


Metodyka prowadzenia szkole? wst?pnych oraz instrukta?y stanowiskowych – kurs przeznaczony dla pracowników s?u?b BHP,
osób wykonuj?cych zadania tych s?u?b oraz kadry kierowniczej. Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji i umiej?tno?ci opracowywania programów instrukta?y oraz w?a?ciwego przekazywania wiedzy w trakcie szkolenia wst?pnego.


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPO?AROWEJ


Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpo?arowej - kursy przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, w trakcie których pracownicy zapoznawani s? z wytycznymi zak?adowej instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego /warunki techniczne budynku, charakterystyczne ?ród?a powstania po?aru i drogi jego rozprzestrzeniania w budynkach, zasady rozmieszczania podr?cznego sprz?tu ga?niczego, zadania i obowi?zki w zakresie ochrony przeciwpo?arowej. Mo?liwe rozszerzenie szkolenia o praktyczne pokazy gaszenia ognia w zarodku, próbn? ewakuacj?, zasady post?powania na wypadek aktów terroryzmu.

 

OCHRONA ?RODOWISKA NATURALNEGO

Szkolenia w zakresie ochrony ?rodowiska naturalnego – kurs przeznaczony dla osób, którym w zak?adach pracy powierzono obowi?zki wynikaj?ce z przepisów o ochronie ?rodowiska naturalnego. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiej?tno?ci w zakresie prawid?owego prowadzenia dokumentacji, naliczania nale?nych op?at wraz z w?a?ciwym przygotowaniem pe?nej dokumentacji dla PIO?, Urz?dów Marsza?kowskich.